PL
EN
My photo

Maciej Poleski

Freelance Front-end Developer

Hi and welcome to my online resume. Click any of my skills, projects or past activities to learn more about me. You can also use buttons in top corners to toggle language and see printable version of my CV. If you have any feedback, questions or business offers, feel free to contact me using icons on the left.

Witam w moim online CV. Kliknij w dowolne z moich umiejętności, projektów lub przeszłych zajęć aby dowiedzieć się więcej o mnie. Możesz również użyć guzików w górnych rogach, aby zmienić język i wersję CV do druku. Jeśli masz jakieś uwagi, pytania lub oferty biznesowe, skontaktuj się ze mną za pomocą ikon po lewej.

My storyMoja historia

FebLut 2017 -
NowTeraz
Front-end Developer at Sii PolandFront-end Developer w Sii Poland

Main tasks:Główne zadania:

 • Creating and modifying theme templates for Magento-based e-shops
 • Tworzenie i modyfikacja szablonów graficznych dla sklepów internetowych opartych na Magento
 • Developing front-end scripts and solutions to meet clients needs
 • Pisanie i udoskonalanie skryptów front-endowych na potrzeby klienta
 • Solving front-end related issues, suggesting and implementing new solutions
 • Rozwiązywanie problemów w zakresie front-end'u, proponowanie i wdrażanie nowych usprawnień.

My project in Sii was implementation and development of several e-shops for a big Danish client (Berlingskemedia), using Magento (both versions 1 and 2). I was the main front-end developer in our team of several developers and my job was related mainly to creation and modification of theme templates based on client feedback. We worked in Scrum methodology, in 2-week sprint cycle and daily videoconferences with the client. I also very often had to solved front-end related problems and create custom scripts for the project. Besides Magento I had an opportunity to use several other popular technologies: LESS, SCSS, Git, RequireJS, Grunt, Docker, Composer or Knockout.js, none of which I had any professional experience before.

Mój projekt w Sii dotyczył wdrożenia i rozwoju sklepów internetowych dla dużego klienta z Danii (Berlingksemedia), w oparciu o Magento (w wersji 1 i 2). Pełniłem rolę głównego front-end developera w kilkuosobowym zespole, a praca polegała głównie na tworzeniu szaty graficzne i przerabianiu istniejących rozwiązań w oparciu o uwagi klienta. Pracowaliśmy w metodyce Scrum, w cyklach dwutygodniowych sprintów i codziennymi wideokonferencjami z klientem. Wielokrotnie musiałem też rozwiązywać problemy związane z front-endem oraz tworzyć zupełnie nowe skrypty na potrzeby projektu. Oprócz Magento używaliśmy wielu innych popularnych technologii: LESS, SCSS, Git, RequireJS, Grunt, Docker, Composer czy Knockout.js, z którymi nie miałem wcześniej doświadczenia zawodowego.

DecGru 2014 -
JanSty 2017
Solutions Coordinator at Acxiom GSCSolutions Coordinator w Acxiom GSC

Main tasks:Główne zadania:

 • Processing and optimization of HTML assets for email marketing purposes
 • Przetwarzanie i optymalizacja plików HTML na potrzeby email marketingu
 • Setting up manual and automatic sends (newsletters, marketing emails, trigger sends)
 • Tworzenie i nadzorowanie ręcznych i automatycznych wysyłek (newslettery, kampanie marketingowe, wysyłki triggerowane)
 • Designing custom solutions for email sends, utilizing Salesforce Marketing Cloud
 • Tworzenie rozwiązań dla specjalnych kampanii i projektów za pomocą Salesforce Marketing Cloud.

During my 2 years in Acxiom, I've become an expert in Salesforce Marketing Cloud, and I've honed my front-end skills, learning specifics of code optimized for email marketing. I've been a part of several teams, tasked with processing of marketing campaigns assigned by some of Acxioms' customers - mainly Hewlett-Packard, but also US Bank and Skype. For over a year I've been a sole production specialist of Singapore-based Hewlett-Packard APJ team. I was able to use my programming background to create several process improvement tools (in Python), and during my last year I've been tasked with designing custom server-sided AMPscript code (Salesforce-native language), used in customized emails, trigger sends, online survey landing pages and process improvement.

Podczas moich dwóch lat pracy w Acxiom'ie, stałem się ekspertem Salesforce Marketing Cloud, rozszerzyłem swoje umiejętności front-end'owe oraz poznałem specyfikę optymalizacji kodu pod kątem emaili. Byłem częścią kilku zespołów, które zajmowały się wdrażaniem kampanii reklamowych dla klientów Acxiomu - przede wszystkim dla Hewlett-Packard, ale również dla US Banku i Skype'a. Przez ponad rok pracowałem jako główny specjalista produkcyjny wspierający zespół HP APJ bazujący w Singapurze. Dzięki doświadczeniu programistycznemu byłem w stanie stworzyć wiele usprawnień procesu (m.in. w Pythonie), a przez ostatni rok pracy moim głównym zadaniem było tworzenie szytych na miarę rozwiązań (dynamicznych emaile, wysyłek triggerowanych, landing page'ów, ankiet i optymalizacji procesu) dla specjalnych projektów marketingowych HP dzięki swojej świetnej znajomości AMPscripta - natywnego języka Salesforce'a.

AugSie 2014 -
NovLis 2016
Webdeveloper for Starter Business IncubatorWebdeveloper w Inkubatorze Starter

Main tasks:Główne zadania:

 • Designing and developing custom websites for Starter projects and events
 • Projektowanie i wdrażanie stron internetowych na potrzeby projektów i wydarzeń Startera
 • Website maintenance and content updates
 • Konserwacja stron i wprowadzanie poprawek w treściach
 • Basic SEO and social media optimization
 • Podstawowe SEO i optymalizacja pod media społecznościowe

After leaving Starter, I've been helping them from time to time, designing and implementing websites for their different projects. Work was mostly Wordpress-based, and most of their websites were similar, developed using the same one-page theme. Much of my work is still available online, and you can review it in Projects section or on my LinkedIn profile. I still work for them from time to time, designing, maintaining and updating some of their websites.

Po opuszczeniu Startera dalej pomagałem jego zespołowi od czasu do czasu, projektując i wdrażając strony internetowe na potrzeby ich różnych projektów i wydarzeń. Większość stron oparta była na Wordpressie i ograniczała się do przebudowy gotowego szablonu one-page, który Starter kupił jakiś czas temu. Znaczna część stron mojego autorstwa wciąż jest online i można je obejrzeć w sekcji Moje Projekty oraz na moim profilu LinkedIn. Wciąż co jakiś czas przyjmuję zlecenia od Startera, update'ując istniejące stronki i tworząc nowe.

FebLut 2014 -
AugSie 2014
Associate PR Manager at Starter Business IncubatorSpecjalista ds. Budowania Relacji w Inkubatorze Starter

Main tasks:Główne zadania:

 • Managing and developing dedicated websites for various Starter projects
 • Tworzenie i zarządzanie dedykowanych stron na potrzeby projektów Startera
 • Assisting in preparation and execution of business events
 • Pomoc w przygotowaniu biznesowych eventów
 • Managing Starter social media profiles
 • Zarządzanie profilami społecznościowymi Startera

I've started working in Starter wanting to refine my copywriting skills. My job was to manage several English Starter social media profiles, keeping in touch with creative agencies (mostly foreign), but it mainly boiled down to helping in various Starter events and projects. I've quickly discover that my technical knowledge, especially my HTML/CSS proficiency, was where I was able to help the most. This is when I've rediscovered my passion for creating websites.

Zacząłem pracę w Starterze z myślą o rozwinięciu swoich umiejętności copywriter’skich. Moja praca polegała na zarządzaniu kilkoma anglojęzycznymi profilami social media Startera, kontaktach z agencjami reklamowymi (głównie zagranicznymi), a przede wszystkim na doraźnej pomocy w różnych wydarzeniach Startera. Szybko odkryłem jednak, że moje techniczne zdolności, w tym przede wszystkim znajomość HTML/CSS, są tym, w czym okazałem się najbardziej pomocny. To właśnie podczas pracy w Starterze odkryłem pasję do tworzenia stron internetowych.

DecGru 2013 -
JanSty 2014
Project producer for Young Digital PlanetRealizator projektów w Young Digital Planet

Main tasks:Główne zadania:

 • Review and quality assurance of delivered assets (text, images, sound/video files)
 • Przegląd i kontrola jakości otrzymanych zasobów (teksty, obrazki, pliki audio/video)
 • Development of code for online educational materials for children (elementary English course)
 • Tworzenie kodu edukacyjnych materiałów online dla dzieci (z podstaw języka angielskiego)

I briefly worked for Young Digital Planet, producing educational online materials using YDP in-house tool (yPublisher). After 3 days of initial training, I've spent few hours a day for the next 2 months coding in HTML-derived language used by YDP and coordinating my work with supervisors using JIRA. It was a remote, contract work that left me with plenty of free time I could use to learn new stuff and look for a full-time job.

Przez krótki czas pracowałem w Young Digital Planet, tworząc materiały edukacyjne online przy użyciu ich autorskiego edytora (yPublisher). Po 3 dniach wstępnego treningu, spędzał kilka godzin dzienne przez kolejne 2 miesiące pisząc kod w języku opartym na HTML'u, którego używało YDP i koordynowałem moją pracę z przełożonymi za pomocą JIRA'y. Praca była zdalna, kontraktowa, dzięki czemu miałem sporo wolnego czasu, który mogłem poświęcić na rozwój osobisty i poszukiwanie pełnoetatowego zatrudnienia.

MayMaj 2012 -
AugSie 2013
Copywriter at RoboCAMPCopywriter w RoboCAMP

Main tasks:Główne zadania:

 • Writing educational materials and articles for RoboCamp (Technology, Education, Popular-Science themed)
 • Pisanie materiałów edukacyjnych i artykułów dla RoboCamp'u (w tematyce technologii, edukacji i popularno-naukowej)
 • Preparing offer and product descriptions for RoboCamp and RoboShop online store
 • Tworzenie ofert i opisów produktów dla sklepów online RoboCamp i RoboShop
 • Review and correction of articles written by outsourced writers
 • Recenzowanie i korekta artykułów pisanych przez wynajętych autorów.

My first real job was as a copywriter in RoboNet, company known mainly for their RoboCamp brand of educational semicolonies for children. I was writing educational articles for our website, translating educational materials to and from English, creating texts for ads in various media. I've also occasionally helped during courses with kids, but most of my time I've spent in Magento and PrestaShop CMS, where I managed RoboCamp and RoboShop online stores, written product descriptions, set up promotions and such. For few months I've also managed a small team of freelance copywriters, reviewing and publishing their work. Unfortunately, I was caught in a companywide layoff when money problems begin.

Moją pierwszą prawdziwą pracą była posada copywritera w RoboNet, firmie znanej przede wszystkim z RoboCamp, swojej marki edukacyjny półkolonii dla dzieci. Pisałem dla nich edukacyjne artykuły, tłumaczyłem materiał z i na angielski, tworzyłem teksty reklamowe do różnych mediów. Czasami pomagałem również podczas zajęć z dziećmi, ale większość czasu spędzałem na pracy przy Magento i PrestaShopie, zarządzając sklepami internetowymi RoboCamp i RoboShop, tworząc opisy produktów, ustawiając promocje itp.. Przez pewien czas nadzorowałem również pracę małej grupki wynajętych copywriterów, oceniając i publikując ich prace. Niestety, straciłem pracę podczas rozległych zwolnień, które wynikły z problemów finansowych firmy.

OctPaź 2005 -
OctPaź 2011
Student at Gdańsk University of Technology (Chemical Department)Student na Politechnice Gdańskiej (Wydział Chemiczny)

Courses graduated:Ukończone kierunki:

 • Environmental Protection Technology (M.Sc.) - thesis: "Investigation of glass wetting by imidazolium-based ionic liquids"
 • Technologia Ochrony Środowiska (magisterskie) - praca dyplomowa: "Investigation of glass wetting by imidazolium-based ionic liquids"
 • Environmental Protection and Management (B.Sc.) - thesis: "Using QSAR to estimate diffusion coefficients of imidazolium-based ionic liquids in porous media"
 • Environmental Protection and Management (inżynierskie) - praca dyplomowa: "Using QSAR to estimate diffusion coefficients of imidazolium-based ionic liquids in porous media"

After high school I decided to continue my academic growth and I've started course in Chemical Department of Gdańsk University of Technology, which both my dad and my older sister graduated from. As I've always been proficient in English, I've picked a course taught fully in that language. I've spent 7 semesters in Environmental Protection and Management course, finally graduating in 2009 after defending my B.Sc thesis. I've continued it with 2 year of individual course of study, focusing on the subject of Environmental Protection, finally defending my second thesis in 2011. I've briefly considered doing PhD, but I've decided to take my chances on the job market, which to my surprise wasn't very favorable for Chemical Department alumni. I then started thinking about changing career paths to something more IT-related...

Po liceum postanowiłem kontynuować swoją karierę naukową i rozpocząłem studia na Wydziale Chemiczny Politechniki Gdańskiej, którego absolwentami byli mój ojciec i moja starsza siostra. Zawsze dobrze znałem angielski, więc postanowiłem zacząć studia tam, gdzie był to język wykładowy. Spędziłem 7 semestrów studiując Environmental Protection and Management, kończąc go w 2009 roku po obronie swojej pracy inżynierskiej. Następne 2 lata spędziłem na uzupełniających studiach, w których brałem udział na zasadzie indywidualnego toku studiów, skupiając się na przedmiotach z dziedziny Ochrony Środowiska. Zdałem go w 2011, po obronie pracy magisterskiej. Rozważałem pozostanie na studiach doktoranckich, jednak ostatecznie spróbowałem szczęścia na rynku pracy, który ku mojemu zakończeniu nie był szczególnie korzystny dla absolwentów wydziału chemicznego. Zacząłem wtedy myśleć o zmianie swojej ścieżki kariery na coś bardziej związanego z IT...

Moje umiejętnościMy skills

All
Front-end
Back-end
Email Marketing
JęzykiLanguages
PozostałeOther

Skill Name

Skill description PL

Skill description EN

HTML/CSS
Używam HTML/CSS od ponad dekady, wpierw jako dziennikarz na stronce o grach, a później również w swojej profesjonalnej karierze w Starterze, Acxiomie i Sii. Pisałem proste stronki internetowe jeszcze w gimnazjum (za pomocą MS FrontPage'a :) ) i do dziś bardzo często bawię się tą jakże starą technologią, starając się utrwalać swoją wiedzę oraz uczyć się nowych rozwiązań opartych na HTML5 i CSS3.
I've been using HTML/CSS for over a decade now; at first as a journalist on a gaming website, and now professionally during my time in Starter, Acxiom and Sii. I've used to write some simple websites back in middle-school (with MS FrontPage :) ) and to this day I often play around with this most basic of web technologies, honing my skills and learning new stuff (like HTML5 and CSS3) along the way.
jQuery
Używam jQuery gdzieś od 4 lat, od czasów gdy nauczyłem się w trakcie kursu online po tym jak poznałem podstawy JavaScriptu. Jego prostota, szerokie zastosowanie oraz rozległa dokumentacja sprawiły, że stał się moim głównym narzędziem w pracy nad projektami webowymi. Właśnie jQuery użyłem również tworząc wszelkie funkcjonalności w tym CV. Mam również doświadczenie z używania wielu popularnych bibliotek opartych na jQuery, jak choćby jQuery UI.
I've been using jQuery for about 4 years now, ever since I've finished an online course after learning basics of JavaScript. Its simplicity, vast applicability and excellent documentation made it my tool of choice for most of my web projects. It is also what I used for all the functionalities in this CV. I'm also experienced in using numerous popular jQuery-dependent libraries, like jQuery UI.
Rozwiązywanie
problemów
Problem
solving
Rozwiązywanie problemów to część każdej pracy, w której jest wyjątkowo dobry, i która sprawia mi najwięcej przyjemności. W swojej karierze miałem wiele obowiązków, lecz wszystkie one w końcu sprowadzały się do technicznego specjalisty, człowieka od rzeczy niemożliwych, kiedy moi pracodawcy odkrywali, że właśnie w tym jestem najlepszy. Dzięki swojej wiedzy informatycznej, wrodzonemu sprytowi oraz kreatywnemu googlowaniu byłem w stanie rozwiązać każdy techniczny problem, jaki dotąd napotkałem. Analizowanie problemu i jego rozwiązywanie daje mi wiele satysfakcji, dlatego też gry logiczne są jedną z moich ulubionych rozrywek. Jeżeli jest jedna rzecz, w której jestem naprawdę dobry, jest nią rozwiązywanie problemów.
Problem solving is the part of each job I am best at and I enjoy the most. I've been tasked with various different responsibilities throughout my career, but eventually they always drifted towards technical specialist, a problem-solver of sorts, as my employers quickly learned that it is my strong side. By combined force of my coding experience, inherent cleverness and creative googling I was able to solve any technical problem I've ever encounter, even if its source laid beyond my domain. Tackling a problem and figuring out solutions also gives me immense satisfaction, which is also why puzzle games are one my favourite pass-time activities. If there is any one thing I excel at, it is general problem solving.
Responsive Webdesign
Stworzyłem dziesiątki stron w swojej karierze i wszystkie były responsywne. Tworząc nowe strony staram się by były fluidowe, unikam jednostek absolutnych kiedy tylko się da i dokładnie opisuje je w media query aby wyglądały dobrze na wszystkich istotnych urządzeniach. Często korzystam z flexa i/lub Bootstrapa, żeby ułatwić sobie proces optymalizacji pod różne urządzenia, jednak koniec końców zawsze i tak poprawiam rzeczy w media query, aby poprawić user experience.
I've made dozens of websites in my career and all of them were responsive. When creating new sites I make sure it's fluid, avoiding absolute units whenever possible, and I make sure to set it up with media queries to have it displayed properly on all relevant devices. I often use flex and Bootstrap to alleviate the problem of adapting the website for different devices, but I always end up tweaking media queries a bit to move or resize elements for better user experience.
PHP
Znam PHP w stopniu średnio-zaawansowanym, głównie dzięki długiej pracy w Magento i Wordpressie - dwóch CMS'ach opartych na PHP, w których znajomość tego języka jest niezbędna do dokonywania większych zmian w kodzie. Jestem szczególnie biegły w funkcjach związanych z Wordpressem, jako że wiele czasu spędziłem pracując nad nowymi funkcjonalnościami do swoich projektów opartych o ten system. Jestem też w stanie bezproblemowo używać PHP’a w zakresie edycji i tworzenia szablonów stron (.phtml, .tmp, .yarn) w Magento i innych systemach.
I'm an intermediate PHP user, knowing this language mainly because of my long experience with Magento and Wordpress - two PHP-based CMS's, which require at least basic knowledge of the language to implement even the most simple functionality. I'm especially experienced with Wordpress-specific functions and hook, as I've spent a long of time working on several projects as a sole developer, and I've often had to code in a complete new solutions. I’m also able to use PHP in popular templating files (.phtml, .tmp, .yarn) often used in Magento and many other systems.
Wordpress
Używam Wordpressa od ok. 7 lat i większość moich projektów jest oparta na tym CMS'ie. Uważam go za świetne narzędzie do relatywnie prostego tworzenia “samoobsługowych” stron internetowych, ze względu świetną dokumentację, dużą ilość rozszerzeń, oraz wygodę projektowania rozwiązań I zarządzania treścią. Bez szczególnych problemów potrafię implementować w nim nowe rozwiązania, dostosowywać funkcjonalności szablonów, a dzięki znajomości PHP jestem również w stanie wprowadzać zmiany w back-endzie Wordpressa. Wśród moich projektów Wordpress’owych większość stanowią proste one-page’e, ale miałem okazję stworzyć bardzo skomplikowaną stronę integrująca blog, stronę wizytówkową, e-sklep (WooCommerce) oraz stworzony przeze mnie system rezerwacji dla użytkowników.
I've been using Wordpress for about 7 years and it's been the CMS of choice for most of my projects. I believe it's a perfect tool for creating self-served websites, as it is very well documented, has plenty of extensions and is convenient to use for both design and content management. I am able to implement new solutions, adapt themes and their functionalities, and with my PHP knowledge I can also tweak the Wordpress back-end code without too much trouble. My projects comprise mostly of one-page website, but I’ve also done a very complex one, which combined blog, one-page, e-shop (WooCommerce) and booking system of my own design.
e-commerce
W trakcie swojej kariery w Sii pracowałem w projekcie związanych z e-commerce, obsługującym kilka sklepów internetowych dla zagranicznych klientów opierających się na CMS'ie Magento (zarówno w wersji 1 jak i 2). Tworzyłem szablony graficzne współpracując ściśle z doświadczonymi backendowcami od Magento. Miałem również styczność z OpenCartem, PrestaShopem i samodzielnie stworzyłem dość skomplikowany projekt w części opierającym się na WooCommerce. Mam też duże doświadczenie w zarządzaniu sklepami opartymi na Magento, w dodawaniu ofert, zarządzaniu kategoriami, naprawie usterek, wprowadzanie prostych funkcjonalności backendowych.
Through my carrer in Sii I worked in an e-commerce project, developing several shops based on Magento CMS (both version 1 and 2). I created front-end templates for those shops and their modules, working closely with a group of experienced Magento backend developers. I also have some experience with OpenCart and PrestaShop CMS, and not too long ago I've individually developed a complicated projects which was partially based on WooCommerce. I also have a significant experience in managing Magento based shops, adding new offers, managing categories, fixing bugs and implementing simple backend functionalities.
JavaScript
Nauczyłem się podstaw JavaScriptu poprzez kursy online i był to jeden z pierwszych języków, które poznałem po tym, jak zacząłem na poważnie myśleć o karierze front-end developera. Znam jego składnię, pisałem w nim sporo rzeczy i jestem zaznajomiony z niektórymi bazującymi na nim frameworkami (jak Angular i React). Staram się tez być na bieżąco ze standardami ECMAscript. W większośći porzuciłem go jednak jakiś czas temu na rzecz jQuery, które jest dla mnie dużo prostsze i wygodniejsze w użyciu. Co jakiś czas muszę jednak sięgać po funkcje JavaScriptu, kiedy jQuery nie wystarczy.
I've learned basics JavaScript through some online courses and it's been one of the first languages I've dealt with when I started seriously thinking about becoming a front-end developer. I know its syntax, I've written some code in it, and I'm familiar with JS-based frameworks and tools, like Angular and React. I also try to keep in touch with latest standards of ECMAscript. I've since mostly abandoned it in my day-to-day job in favour of jQuery, which I find much easier and convenient to work with. I still have to use some JavaScript functions from time to time though, to do something jQuery can't.
Znajomość
angielskiego
English
proficiency
Bardzo dobrze znam język angielski, komfortowo porozumiewając się na poziom C2/Proficiency. Moje studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej były prowadzone z angielskim językiem wykładowym, a obie moje prace dyplomowe były napisane właśnie w tym języku. Mam bogate techniczne i naukowe słownictwo, rozwijane codziennie poprzez kontakty biznesowe ze współpracownikami z zagranicy. Przez jakiś nawet uczyłem gimnazjalistów i licealistów angielskiego. W typowym dniu, używam angielskiego częściej niż mojego języka ojczystego.
I'm a very proficient English user, comfortable at C2/Proficiency Level. My whole B.Sc. course in Gdansk University of Technology was taught fully in English, and both my diplomas where written in this language. I have a strong technical and scientific vocabulary, used daily and maintained through daily business contact with foreign co-workers. I've also briefly thought English to middle- and high-schoolers. On average day, I often use English more often than my native language.
WIĘCEJMORE
Email
Marketing
Przez ponad 2 lata pracowałem jako specjalista od email marketing. Współpracowałem z agencjami kreatywnymi, stakeholderami, campaign managerami, zespołami QA, z każdą osobą związaną z planowaniem i egzekucją kampanii mailingowych. Byłem również członkiem zespołu deliverability, w którym monitorowałem kolejki emaili, sprawdzałem bouncerate i wykonywałem inne czynności post-wysyłkowe. Choć skupiałem się głównie na technicznej części tej pracy, dobrze znam się na email marketingu w jego całym zakresie.
For over 2 years I've been working as an email marketing specialist. I've worked with creative agencies, client stakeholders, campaign managers, QA team, basically everyone involved in planning and execution of mailing campaigns. I've also been part of deliverability team, handling email queue monitoring, bounce investigation and other sorts of post-launch operations. Although I mostly focused on technical side of the job, I have a very good idea how email marketing works on each step of the process.
Bootstrap
Używałem Bootstrapa bezwiednie od jakiegoś czasu, gdy tworzyłem strony internetowe oparte o szablon wykorzystujący jego funkcjonalności, przede wszystkim jego 12-kolumnowy układ stron. Od tego czasu często sięgam po to rozwiązanie jako solidny sposób na proste stworzenie jakiejś popularnej funkcjonalności. Postanowiłem jednak nie używać Bootstrapa tworząc to CV, chcąc zbudować responsywność i karuzelę My Projects z ręki, aby sprawdzić swoje umiejętności. Nie znam jeszcze wszystkich funkcjonalności Bootstrapa , ale są one tak wygodne i dobrze udokumentowane, że jestem w stanie je z łatwością poznać kiedy zajdzie taka potrzeba.
I've been using Bootstrap without realizing it for a long time, as I designed website that were using some of its functionalities, mainly the 12 column grid system. Since then I've been using it in many of my projects as a reliable shortcut that saves time when designing common solutions. I've decided not to use it in this CV though, wanting to make the My Projects carousel and responsiveness by hand, to put my skills to test. I'm not yet familiar with all Bootstrap functionalities, but they are so well documented and easy to use, I can figure them out whenever needed.
Less/Sass
Podczas pracy w Sii używałem zarówno preprocesorów SCSS jak i LESS - większość mojej pracy jako front-end'a dotyczyła właśnie styli pisanych za pomocą tych składni. Byłem odpowiedzialny za tworzenie mixinów, zmiennych i ogólnych zasad stylowania w kilku projektach i udało mi się utrzymać dosyć dobry porzadek w kodzie.
I've worked with both LESS and SCSS prepocesors professionally during my stay in Sii - most of my day-to-day job was related with development using one of these syntaxes. I was responsible for creating mixins, variables and general coding rules for styling in several projects and I managed to keep the code clean and efficient.
Agile
Przez większość profesjonalnej kariery pracowałem w metodologii Agile. Podczas mojej pracy w RoboCAMP, a przede wszystkim w Acxiomie i Sii, byłem członkiem samozarządzających się zespołów, w których każdy pracował elastycznie, mogąc podejmować się różnych zadań, w zależności od aktualnych potrzeb. Zazwyczaj wykorzystywaliśmy JIRA'ę i arkusze kalkulacyjne online do kontroli projektów i śledzenia przydzielonych zadań. Dzięki temu byliśmy w stanie pracować wydajnie nawet przy krótkich deadline'ach, równo dzieląc się pracą między współpracownikami. Ponadto Sii pracowaliśmy w system Scrum, z dwutygodniowymi sprintami, regularnymi groomingami i daily oraz Scrum Masterem koordynującym naszą pracę.
For most of my professional career I've been working in Agile methodology. During my time in RoboCAMP and especially in Acxiom I've been a part of self-managing teams, where each member worked flexibly and could work on any process step, depending on project needs. We often used JIRA and online spreadsheets to control our projects and keep track who works on which of its parts. With this, we were able to work very efficiently and under tight deadlines, and by dividing job equally between team members. Furthermore, in Sii we worked in Scrum, with 2-week sprint, regular grooming and daily meetings or Scrum Master coordinating our efforts.
Grunt
Podczas pracy w Sii miałem okazję wprowadzić automatyzację opartą o Grunt.js, który pomógł nam w optymalizacji i uproszczeniu kodu. Choć w końcu porzuciliśmy bardziej skomplikowane procesy Grunta na rzecz funkcji opartych na Magento, ciągle używam co jakiś czas kilku z nich (less, uglify, autoprefixer, cssmin) aby uprościć sobie pracę w różnych innych projektach.
During my stay in Sii I had an opportunity to implement process automation based on Grunt.js, which allowed us to optimize and simplify code. Although we later abandoned more sophisticated Grunt tasks for Magento built-in functions, I often go back and use several of them (less, uglify, autoprefixer, cssmin) to help me out in my own projects.
Salesforce
Podczas mojej dwurocznej kariery w Acxiomie, pracowałem głównie w Salesforce Marketing Cloud. Używaliśmy go do szeroko-pojętego e-mail marketingu, projektowania kampanii mailingowych i ustawiania automatycznych wysyłek. Pod koniec swojej pracy byłem już certyfikowanym ekspertem Salesforce i pracowałem głównie nad projektowaniem rozwiązań dla szczególnie skomplikowanych procesów. Dokonałem wielu usprawnień w procesie pracy oraz wtajemniczyłem dziesiątki osób w tajniki platformy, w szczególności związane z AMPscript'em (natywnym językiem back-end'owym, trochę spokrewnionym z JavaScript'em), który nie ma przede mną wielu sekretów.
During my 2 years in Acxiom I've primarily used Salesforce Marketing Cloud. We used it for e-mail marketing, setting up and launching various mailing campaigns and automations. I've mastered the tool, getting Salesforce certification and designing custom code for especially demanding projects that required out-of-the-box thinking. I've also developed several process improvements and helped train dozens of people in Salesforce platform quirks, especially related to AMPscript (Salesforce native back-end language, similar to JavaScript), which I consider myself to be an expert in.
AngularJS
Nauczyłem się podstaw AngularJS poprzez kurs online na Codecademy, chociaż wciąż nie miałem okazji użyć tego framework profesjonalnie. Rozumiem jego koncepcję, a jako, że jest oparty na JavaScripcie jestem zaznajomiony z używaną w nim składnią. Widzę szerokie zastosowanie, jakie ma ta technologia w zaawansowanych projektach i planuję poszerzyć swoją wiedzę z Angulara w najbliższym czasie.
I learned basics of Angular.js through online course on Codecademy, but I still haven't worked professionally using this framework. I understand the concept and as it is JavaScript based, I'm familiar with its syntax. I can see how useful it can be in more complex projects, so I'm planning to learn more about Angular in the near future.
Grafika
rastrowa
Raster
graphics
Jako webdesigner musiałem mieć styczność z obróbką grafik rastrowych na potrzeby stron internetowych. Mam doświadczenie w pracy z Adobe Photoshop, wielokrotnie musiałem ciąć szablony stron przygotowane w .PSD, aby zaimplementować je w kodzie. Jednak narzędziem, którego używam prywatnie jest GIMP, z którym jestem nieźle zaznajomiony i używam go całkiem wydajnie do prostej obróbki grafik. Nie jestem jednak grafikiem komputerowym, więc wszelka kreatywna praca w Photoshopie jest zupełnie nie dla mnie.
As a webdesigner I had to deal with processing raster graphics for web use. I have experience working with Adobe Photoshop, I often had to cut .PSD templates for websites prior to implementation. My tool of choice however is GIMP and I can use it quite proficiently for any simple image processing. I am not a graphic designer though, so any creative work in Photoshop is usually beyond me.
Python
Zacząłem pisać rzeczy w Pythonie 3 lata temu, gdy zacząłem pracę w Acxiom. Dzięki modułowej konstrukcji, przejrzystości kodu i prostej składni szybko stał się jednym z moich ulubionych narzędzi. Używałem go co jakiś czas, głównie to tworzenia rozwiązań automatyzujących jakieś kroki w procesach. Kod, który tworzyłem pisany był w Python Script, rozszerzeniu do Notepad++, które pozwala na pisanie kodu manipulującego treścią plików w N++ poprzez użycie funkcji Scintilla. Byłem w stanie stworzyć całkiem złożone makra i automaty, które pomogły mi i moim współpracownikom w uproszczeniu i automatyzacji szczególnie uciążliwych, powtarzalnych zadań.
I've started playing around with Python 3 years ago, when I've started working in Acxiom. Its modular design, code clearness and simple syntax won me over and I've been doing some basic Python coding every now and then, mostly to automate some of my daily tasks. Code I've worked with was done mostly in Python Script plugin for Notepad++, which allows N++ document manipulation though the use of Scintilla functions. I was able to build fairly complex macros and automatic code processors that helped me and my co-workers a lot by streamlining some tedious parts of the job.
Znajomość
japońskiego
Japanese
proficiency
Przez około 6 lat, poczynając od liceum, uczyłem się japońskiego, ze względu na swoje niegdysiejsze hobby. Uczyłem się pod okiem rodowitych Japończyków i po pewnym czasie dorobiłem się nawet certyfikatu językowego (JLPT N4, porównywalny z poziomem A2 angielskiego). Moje zainteresowania zmieniły się z czasem i dziś prawie wszystko już zapomniałem, ale kiedy podczas pracy w Acxiomie zdarzało mi się obrabiać japońskie email’e, próbowałem czytać kilka nagłówków, żeby sprawdzić, czy ciągle coś pamiętam. Kto wie, może kiedyś do tego wrócę?
For about 6 years, starting in High School, I’ve been learning Japanese, due to my personal interests of that time. I’ve been taught by 2 native speakers, and during my study I was even able to get a language certification (JLPT N4, comparable to English A2 level). My interests changed as I grew older and now I’ve forgotten most of what I once knew, but while I worked in Acxiom, whenever I was dealing with Japanese email content I tried reading few headings to see if I can make any sense of them. Who knows, maybe I’ll get back into that in the future?
Office
Oczywiście znam pakiet programów biurowych, od wielu lat używam Worda i Excela, a w pracy Outlook był moim głównym programem pocztowym. W pracy w Acxiomie korzystałem również z SharePoint'a, OneDrive'a oraz Lync'a (późniejszego Skype for Business). Od czasów szkolnych używałem też PowerPoint'a, a moim pierwszym edytorem HTML był dawno zapomniany Microsoft FrontPage. Od lat korzystam również z dokumentów Google, głównie z oferowanych w nich ekwiwalentów Worda i Excela.
Obviously I also know office suite, and I've been using both Word and Excel consistently in my career, and Outlook was my main email client for a long time. During my work in Acxiom I've also came to use SharePoint, OneDrive and Lync (later known as Skype for Business). I've been using PowerPoint since my early school years, and Microsoft FrontPage was my first HTML editor. I've been also using Google docs, especially their Word and Excel counterparts.

Moje projektyMy projects

Oferujemy screenshot

Strona StarteraStarters offer website

przegląd ich ofertyto highlight their services

Strona ofertowa Inkubatora Starter oparta na Wordpress'ie. Wykorzystałem szablon Oria, który całkowicie przebudowałem, aby zapewnić klientowi oczekiwane funkcjonalności. Warte uwagi rozwiązania: slider z opiniami, animowane paski z poziomem umiejętności, galeria lightbox, klikalny overlay (w Doradztwo).

Wordpress-based website to highlight the offer of Starter Business Incubator. Theme called Oria was used as a based, but was eventually heavily modified to include new functionalities, requested by the client. Noteworthy features: testimonial slider, animated skillbars, lightbox gallery, on-click overlay (in Doradztwo).

LLF screenshot

The Ladies Card

Złożona strona komercyjnaComplex commercial website

Mój najbardziej zaawansowany projekt oparty na Wordpressie, implementacja którego zajęła mi ponad 3 miesiące. Łączy w sobie funkcjonalności bloga, one-page'a, sklepu internetowego (WooCommerce) oraz mojego autorskiego systemu rezerwacji. Projekt posłużył mi do pogłębienia swojej znajomości tej platformy, a także nauki PHP, jako, że większość pracy była na back-endzie. Strona przygotowana została dla mojego przyjaciela prowadzącego biznes w Singapurze.

My most advanced Wordpress-based project to date, which took me over 3 months to fully implement. It combines functionalities of blog, one-page, e-shop (WooCommerce) and booking system of my own design. During this project I've improved my knowledge of this CMS, but also learned a lot about PHP, as most of the job was strictly back-end. Page itself was prepared for a friend of mine who owns the business in Singapore.

Startup Zone screenshot

StartupZone 2016

podsumowanie wydarzenia infoShareinfoShare event summary infographics

Animowana infografika podsumowująca wydarzenie Startup Zone, które miało miejsce podczas infoShare 2016. Wersja statyczna została zaprojektowana przez studio graficzne Less w Photoshop'ie, moim zadaniem było jej pocięcie, zaprojektowanie animacji i zakodowanie na stronie. Wszystkie animacje stworzone zostały z pomocą jQuery.

Animated infographics summarizing Startup Zone event that took place during infoShare 2016. Static version was designed by Less studio in Photoshop and I was tasked with dividing it, creating animations and integrating everything on a website. All animations where created using jQuery.

Town screenshot

Projekty StarteraStarter projects

Szybkie i proste stronki oparte na WPQuick and easy WP websites

Przez kilka lat przygotowałem wiele stron dla projektów Startera, bazujących na tym samym, przebudowanym szablonie Wordpress (Town). Każdy projekt wymagał innej treści, z inną grafiką i rozwiązaniami, ale zakres prac nigdy nie był duży, dzięki czemu tworzyłem te stronki szybko i tanio. Większość wciaż jest dostępna online, ale są dość podobne, dlatego poniżej daję link do najnowszej.

For few years I've created several websites for Starter Business Inkubator projects, all based on the same Wordpress theme (Town) redesign. Each projects required different content, graphic design and functionalities, but the scope of work wasn't too big, so I was able to deliver them quickly and cheap. Most of them are still online, but as they are quite similar, the link below redirect to the most recent one.

CSS screenshot

Gra z kolorami CSSCSS color game

Prosta gra stworzona w ramach treningu jQueryA simple game I made as a jQuery exercise

Prosta gra, która może posłużyć do nauki szesnastkowej notacji kolorów w HTML/CSS. Stworzyłem ją w jakieś 2 dni, celem lepszego nauczenia się jQuery. Jej wygląd pozostawia wiele do życzenia, nie ma żadnych animacji, a nawet podpiętej domeny, ponieważ nie była robiona na pokaz, ale mimo wszystko jestem z niej całkiem dumny. Klikając poniższy link dołączysz do bardzo wąskiego grona, które ją widziało :).

Simple game, that could be use to learn HTML/CSS hexadecimal color notation. I've made it in about 2 days for a sole purpose of training myself in jQuery. It doesn't look perfect, there are no animations and not even a proper domain, as it was made for internal use only, but I'm pretty glad how it turned out. By clicking the link below you are joining a very small group of people that ever saw it :).

CV screenshot

Moje online CVMy online resume

Stronka, na której teraz jesteśThe website you are currently on!

Moje nowe dzieło, stanowiące prezentację moich umiejętności, zarówno w treści, jak i w kodzie. Z premedytacją nie użyłem żadnych gotowych rozwiązań do zbudowania tej strony, chcąc wszystko zrobić samemu, aby pokazać Tobie oraz sobie samemu, że potrafię :).

My latest creation, the presentation of my skills, both in content and within the code itself. I decided not to use any out-of-the-box solutions to create this site, wanting to do everything by hand, to prove to you and to myself that I can :).

structural overlay